Реєстрація суб’єктів господарювання в Держекспортконтролі

 

   Реєстрація суб’єктів господарювання в Держекспортконтролі є обов’язковою передумовою для надання таким суб’єктам відповідних дозволів, висновків чи міжнародних імпортних сертифікатів.
   Реєстрація суб’єктів господарювання в Держекспортконтролі здійснюється за підсумками проведення попередньої експертизи.
   З метою реєстрації в Держекспортконтролі суб’єкти господарювання подають відомості та документи, необхідні для проведення попередньої експертизи товарів. Суб’єкт господарювання надсилає на ім’я Голови Держекспортконтролю лист із стислим викладенням мети звернення, до якого додає:

 1. оформлену заяву за типовою формою на проведення попередньої експертизи;
 2. засвідчені копії статуту, установчого договору;
 3. довідку щодо попередньої ідентифікації товарів, в якій визначена відповідність найменувань та описів конкретних товарів (груп товарів), зазначених у заяві, найменуванню та опису товарів, внесених до списків товарів, що підлягають державному експортному контролю. Довідка щодо попередньої ідентифікації товарів засвідчується підписом керівника суб’єкта та скріплюється печаткою такого суб’єкта. У разі коли суб’єкт має намір здійснювати експорт, імпорт, тимчасове вивезення чи ввезення технологій чи послуг, до довідки щодо попередньої ідентифікації товарів додається анотований опис зазначених технологій чи послуг.
 4. довідку щодо належності (неналежності) товарів (груп товарів), які надано для попередньої експертизи, до матеріальних носіїв секретної інформації (матеріальних носіїв інформації, що містять державну таємницю) та ступеня секретності цієї інформації (ступеня секретності таких товарів), що засвідчується підписами керівника суб’єкта і керівника його режимно-секретного органу (за наявності такого органу на підприємстві), які скріплюються печаткою такого суб’єкта;
 5. перелік держав, до яких або з яких передбачається здійснити експорт, імпорт, тимчасове вивезення чи ввезення товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю;
 6. відомості (прізвище, ім’я, по батькові та посада) про посадових осіб, які організують та забезпечують додержання суб’єктом вимог законодавства з питань державного експортного контролю.

   Крім вищезазначених документів, рекомендується подати відповідні висновки недержавної експертизи щодо попередньої ідентифікації товарів, що проводилась за ініціативою суб’єкта господарювання юридичною особою, яка отримала в установленому порядку повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів.

Реєстрації в Держекспортконтролі передує робота суб’єктів господарювання, яка включає, але не обмежується, такими основними етапами, як:

 

 • оцінка  можливостей  суб’єкта  здійснювати  самостійну зовнішньоекономічну діяльність;
 • вивчення нормативно-правової бази з питань державного експортного контролю;
 • попередня ідентифікація товарів, які можуть бути об’єктами міжнародних передач;
 • визначення країн, до яких (із яких) плануються міжнародні передачі товарів;
 • підготовка відомостей та документів для реєстрації.

   Враховуючи те, що проведення попередньої експертизи товарів та реєстрація суб’єктів господарювання в Держекспортконтролі здійснюються до укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з іноземними партнерами, тобто не є критичним за часом, суб’єктам господарювання рекомендується подавати відповідні заяви на проведення попередньої експертизи заздалегідь, тобто до очікуваних строків укладання вказаних договорів (контрактів) про здійснення відповідних міжнародних передач товарів.
   Для підготовки та подання до Держекспортконтролю довідки щодо попередньої ідентифікації товарів суб’єкту господарювання необхідно здійснити попередню ідентифікацію товарів.
   Для проведення попередньої ідентифікації товарів суб’єкти господарювання можуть обрати такі три шляхи.
   Перший шлях полягає у проведенні попередньої ідентифікації товарів безпосередньо суб’єктом господарювання і результатом такої процедури є оформлення довідки щодо попередньої ідентифікації товарів.
   Однак, обґрунтовану попередню ідентифікацію товарів можуть виконати лише суб’єкти господарювання, які є розробниками або виробниками цих товарів, тобто мають відповідні конструкторсько-технологічні підрозділи. Основою здійснення таких робіт є наявність у підприємства необхідних технічних даних та характеристик товарів, які можуть бути викладені в технічних умовах, технічних списках або технологічній документації.
   Другий шлях полягає у дорученні проведення попередньої ідентифікації товарів юридичній особі, яка отримала в установленому порядку повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів.
   Третій шлях більш складний, проте не без переваг. Суб’єкти господарювання, які заінтересовані у проведенні державної експертизи товару з метою визначення віднесення (або не віднесення) його до відповідних позицій контрольних списків товарів, виступаючи замовником такої експертизи, можуть з мотивованим запитом звернутися до центрального органу виконавчої влади або іншого державного органу (до компетенції яких відноситься товар) та отримати за результатами такої експертизи відповідний висновок.
   Отриманий висновок буде вважатися висновком державної експертизи, у зв’язку із чим, відповідно до пункту 7 Положення, він є обов’язковим для розгляду Держекспортконтролем та іншими органами виконавчої влади з метою прийняття відповідних рішень.
   Разом з цим, наявність такого висновку в матеріалах звернення суб’єкта  господарювання  про  його  реєстрацію в Держекспортконтролі, як і у попередньому випадку, не скасовує необхідність оформлення, підписання та подання у цих матеріалах довідки щодо попередньої ідентифікації товарів.
   За результатами попередньої експертизи в галузі державного експортного контролю Держекспортконтроль ідентифікує товари, визначає умови здійснення їх міжнародних передач до конкретних держав, реєструє суб’єктів та видає їм посвідчення про реєстрацію як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів разом з відповідними роз’ясненнями про особливості здійснення таких передач.
   Зазначене роз’яснення є невід’ємною частиною посвідчення про реєстрацію, при цьому роз’яснення має лише інформаційний характер і не є підставою для митного оформлення товарів.
   Строк дії посвідчення не може перевищувати трьох років. При  подальших  зверненнях  суб’єкта  господарювання  до Держекспортконтролю (протягом терміну дії посвідчення про реєстрацію) для проведення попередньої експертизи нових товарів (товарів, відносно яких не проводилася експертиза) та реєстрації його як суб’єкта здійснення міжнародних передач цих нових товарів він отримує додаткове роз’яснення про умови здійснення міжнародних передач цих товарів, яке становиться додатком до раніше наданого суб’єкту посвідчення про реєстрацію.
   Реквізити роз’яснень, які надаються суб’єкту господарювання Держекспортконтролем протягом строку дії посвідчення необхідно вносити до таблиці на звороті цього посвідчення.
   У разі внесення у встановленому порядку змін до нормативно-правових актів у галузі державного експортного контролю, які мають наслідком відповідні зміни у найменуванні та описі товарів, позиції (примітці) контрольного списку товарів або умов здійснення міжнародних передач товарів, до роз’яснення, наданого суб’єкту, вносяться зміни, які враховують відповідні зміни, внесені таким нормативно-правовим актом, або оформлюється нове роз’яснення.
   З метою внесення відповідних змін у роз’яснення або оформлення нового роз’яснення суб’єкт здійснює попередню ідентифікацію товарів з урахуванням змін, викладених у нормативно-правових актах, та звертається до Держекспортконтролю.

Авторські права 2023 © НТЦ. Усі права захищені.